Řád ŠJ

 

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01

Telefon: 494 542 126


                                                                   Vnitřní řád školní jídelny platný pro školní rok 2018/2019


          
Školní jídelna Mateřské školy Lukavice je součástí Základní školy Lukavice.

Vyplývá ze:

- zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

-vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ..., ve znění pozdějších předpisů

- platných hygienických předpisů vyhláškou 137/2004

Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny nebo na webových stránkách.

 

Pravidla plateb stravného: 

Stravné se platí v hotovosti nebo převodem na účet ŠJ č.ú. 35-1244237359  po písemném sdělení částky za odebranou stravu od 15. dne v měsíci do 20. dne v měsíci. Obědy se platí do 14.30 hod u ved. školní jídelny.Vedoucí školní jídelny vystaví za platbu potvrzení pokud rodič platí obědy v hotovosti. V odůvodněných případech může být od rodičů vyžadován i jiný způsob platby, a to po dohodě s OÚ Lukavice .

V případě neuhrazení stravného v daném měsíci nebude žákům stravování poskytnuto, dokud nebude dlužná částka uhrazena.

 


Výše stravného MŠ do 6 let: přesnídávka       10,00 Kč             od 8.45 hod - 9.00 hod
                                              oběd                   20,00               od 11.15- 12.30hod
                                              svačina               7,00 Kč                od 14.00 hod - 14.30 hod

_______________________________________________________________
                                            CELKEM               37,-_Kč

 

Výše  stravného Mš  7let- 10let :  přesnídávka                                      10,00 Kč                      v 8.45 hod   -  9.00  hod

                                                 oběd                                                25,00 Kč                      v 11.15 hod -  12.30 hod

                                                 svačina                                               7,00 Kč                      v 14.00 hod - 14.30 hod

______________________________________________________________________________________________

                                          CELKEM                                                   42,00  Kč

 - u Mš v ceně jsou nápoje mimo jídel, 5 kč pitný režim

 

 Výše stravného ZŠ:        oběd 7 - 10 letí                            25,- Kč                  dle rozvrhu

                               oběd 11-14 letí              27,- Kč.              dle rozvrhu

                              pracovníci školy             30,- Kč.               od 11.55 hod dle rozvrhu

Výdej oběda druhý den absence stravovaného = plné ceně i s provozními náklady  =  50,- Kč 

Veškeré jídlo konzumujeme ve školní jídelně ZŠ a ve třídě MŠ. oběd v mateřské škole i přesnídávku a svačinu je možné odhlásit do 14.30hod nebo následující den do 7.00 hod ráno.

Rodiče obědy odhlašují u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel.číslo 737 625 461. Pokud dítě MŠ nebo žák ZŠ není přítomen v době výdeje oběda a oběd není odhlášen( např. odejde k lékaří ...), bude mu připraven k odnesení do vlastních jídlonosičů od 11.30hod. V odůvodněných případech a po domluvě lze oběd odnést později.

Prázdniny a doba přerušení provozu v MŠ a ŠD:
Na dobu přerušení provozu MŠ a o prázdninách ZŠ jsou děti ze stravování odhlášeny.Pokud probíhá provoz ve školní kuchyni i o prázdninách mohou školní strávníci - žáci odebírat oběd za školní cenu v jídelně ŠJ.

Jídelní lístek:   Jídelní lístek je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše dle vyhlášky č.107/2005 Sb., a nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví. Jídelní lístek je každý týden vyvěšen v šatně Mš, ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. U jídelního lístku je vyvěšen seznam alergenů, o množství alergenů v pokrmech se strávníci a rodiče dozví u hlavní kuchařky. Jestliže dítě jakoukoli potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, musí být toto doloženo dětským lékařem. Dietní stravování se neposkytuje.

 

Organizace stravování:

ZŠ: 

Polévku nalévá pedagog vykonávající dohled do připravených talířů. Druhé jídlo si žák-strávník vyzvedává u výdejního pultu, ke stolu si přináší pití, salát či kompot. Po konzumaci oběda odnese žák-strávník použité nádobí k vyznačenému místu na použité nádobí a odstaní zbytky z talíře. Žáci-strávní si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny ve svačinových boxech. Nekdo z personálu kuchyně ani učitelský dohled nemá právo nutit žáky-strávníky k dojídání jídel.

 

MŠ:  

Přesnídávka je organizovaná(společná). Děti - strávníci se obsluhují samy, učitel pomáhá a dohlíží. 

Oběd děti-strávníci(služba) připraví příbory, polévku nalévá učitelka do prostřených talířů, hlavní jídlo vydává kuchařka u výdejního okénka, od kterého si děti jídlo nosí samy, nejmenším pomůže paní učitelka či starší děti. Použité nádobí vrací zpět na místo určené na použité nádobí a očistí ho od zbytků. Odpolední svačina je organizovaná jako dopolední přesnídávka. Celý den je zajištěn pitný režim/ čaje ovocné, bylinkové, voda se sirupem, voda), pro který je vyčleněn prostor. Děti-strávníci se obsluhují samy nebo za pomoci učitelky.

 

Zacházení s majetkem školní jídelny:

Strávníci jsou povinní šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Místnost stravování i své místo udržovat v čistotě a pořádku. Za každé svévolné poškození majetku školní jídelny, je vyžadována úhrada od zákonných zástupců strávníka, který poškození způsobil.

 

 

Pokud rodiče strávníku mají nějaké dotazy nebo připomínky ke stravování řeší je s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy. Tento vnitříní řád bude vyvěšen na informačních tabulích na chodbách školy, na nástěnce v jídelně nebo na internetových stránkách školy.

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti  3.9.2018