Úvod

 

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, jejímž zřizovatelem je Obec Lukavice, sídlí v jedné budově. Proto je také většina akcí společná všem dětem z MŠ a ZŠ. Propojení a spolupráce mateřské školy se základní školou je výhodou při bezproblémovém přechodu předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ.

Mateřskou školu v tomto roce navštěvuje 19 dětí. Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu. Dětský nábytek v prostorách MŠ je přizpůsoben věku dětí a je zcela obnoven. Školka je vybavena novým sociálním zařízením. Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16 hod.

Ke škole přiléhá školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami a domečky. Součástí zahrady je velký prostor pro míčové a jiné pohybové hry a okrasná zahrada, využívaná při hodinách prvouky a přírodovědy.

K zabezpečení stravování dětí MŠ a žáků ZŠ slouží školní jídelna, kde se stravuje 63 dětí a pracovníci školy.

Od školního roku 2007/2008 se žáci vzdělávají dle ŠVP Školička. ZŠ je určena 1. -5. ročníku, je dvoutřídní. Třídní učitelkou v 1., 2. roč. je Mgr. Ivana Hlaváčková a třídní učitelkou ve 3., 4. a 5. ročníku je Mgr.Alena Kroužková, která je zároveň ředitelkou školy. Anglický jazyk ve 3. - 5. ročníku vyučuje Jana Kholová. Výchovy a přírodovědu vyučuje paní učitelka Iva Pátková, která je zároveň vychovatelkou školní družiny. V letošním školním roce bude učitelkám ve výuce nápomocna kvalifikovaná asistentka pedagoga paní Soňa Rolečková. Jedním z důvodů tohoto opatření je velký počet žáků.

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje základní školu 39 žáků, někteří dojíždějí do naší školy zPanské Habrové, většina žáků je z Lukavice. V tomto školním roce probíhá výuka v 1. - 5. ročníku podle ŠVP ZV "Školička". Ve 3., 4. a 5. roč. se vyučuje anglický jazyk. Od školního roku 2010/2011 se ZŠ zapojila do programu EU - OP VK a tím byla navýšena hodinová dotace v předmětech ČJ a AJ s cílem zvýšit rozvoj schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské, informační gramotnosti a dovedností v cizím jazyce. Z tohoto programu byly pořízeny nové interaktivní pomůcky. Předškolní děti a žáci 1. a 2. ročníku mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka. Kroužek "Šikula" a klub deskových her je určen všem žákům ZŠ, kteří mají zájem. V rámci tělesné výchovy absolvují žáci všech ročníků a předškolní děti kurz plavání a žáci ZŠ kurz bruslení. Pravidelně jezdíme na dopravní hřiště, kde se naši žáci připravují na okresní kolo dopravní soutěže. Obě třídy i školní družina jsou zařízeny novým nábytkem. Ve třídách a v družině  jsou počítače s internetem a kvalitními výukovými programy.

Pro žáky připravujeme každým rokem řadu akcí, při kterých spolupracujeme s mateřskou školou, ale i s rodiči dětí. Například: Veselé odpoledne, Mikuláš, vánoční a jarní besídky, masopustní průvod. Navštěvujeme divadelní představení, začleňujeme projektová vyučování, pořádáme školní výlety pro rodiče a děti. O veškerém dění ve škole informuje školní časopis "Dráček", vydávaný 2krát ročně.

Určitě jsem nenapsala vše, co zažíváme u nás v Lukavici spolu s dětmi i my učitelky, ale snad to postačí k bližšímu seznámení s naší školou.

 


Strana:  1 2   další »
Strana:  1 2   další »