Úvod

Důležité informace

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, jejímž zřizovatelem je Obec Lukavice, sídlí v jedné budově. Proto je také většina akcí společná všem dětem z MŠ a ZŠ. Propojení a spolupráce mateřské školy se základní školou je výhodou při bezproblémovém přechodu předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ.

Mateřskou školu v tomto roce navštěvuje 28 dětí. Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu. Dětský nábytek v prostorách MŠ je přizpůsoben věku dětí a je zcela obnoven. Školka je vybavena novým sociálním zařízením. Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Ke škole přiléhá školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami, domečkya altánem. Součástí zahrady je velký prostor pro míčové a jiné pohybové hry a okrasná zahrada, využívaná při hodinách prvouky a přírodovědy.

K zabezpečení stravování dětí MŠ a žáků ZŠ slouží školní jídelna, kde se stravují i pracovníci školy.

Od školního roku 2007/2008 se žáci vzdělávají dle ŠVP Školička. ZŠ je určena 1. -5. ročníku, je dvoutřídní. Třídní učitelkou v 1., 2. a 3. roč. je Mgr. Ivana Hlaváčková a třídní učitelkou ve 4. a 5. ročníku je Mgr.Alena Kroužková, která je zároveň ředitelkou školy. Anglický jazyk ve 3. - 5. ročníku, PV a VV vyučuje Jana Kholová. Tělesnou výchovu a přírodovědu vyučuje paní učitelka Iva Pátková, která je zároveň vychovatelkou školní družiny. 

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje základní školu 21 žáků, někteří dojíždějí do naší školy z Panské Habrové, většina žáků je z Lukavice. V tomto školním roce probíhá výuka v 1. - 5. ročníku podle ŠVP ZV "Školička". Ve 3., 4. a 5. roč. se vyučuje anglický jazyk. Od školního roku 2010/2011 se ZŠ zapojila do programu EU - OP VK a tím byla navýšena hodinová dotace v předmětech ČJ a AJ s cílem zvýšit rozvoj schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské, informační gramotnosti a dovedností v cizím jazyce. Z tohoto programu byly pořízeny nové interaktivní pomůcky. Předškolní děti a žáci 1. a 2. ročníku mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka. Klub deskových her je určen všem žákům ZŠ, kteří mají zájem. V rámci tělesné výchovy absolvují žáci všech ročníků a předškolní děti kurz plavání. Pravidelně jezdíme na dopravní hřiště, kde se naši žáci připravují na okresní kolo dopravní soutěže. Ve třídách a v družině  jsou počítače s internetem a kvalitními výukovými programy.

Pro žáky připravujeme každým rokem řadu akcí, při kterých spolupracujeme s mateřskou školou, ale i s rodiči dětí. Například: Veselé odpoledne, Mikuláš, vánoční a jarní besídky, masopustní průvod. Navštěvujeme divadelní představení, začleňujeme projektová vyučování, pořádáme školní výlety pro rodiče a děti. O veškerém dění ve škole informuje školní časopis "Dráček", vydávaný 2krát ročně.

Určitě jsem nenapsala vše, co zažíváme u nás v Lukavici spolu s dětmi i my učitelky, ale snad to postačí k bližšímu seznámení s naší školou.