< návrat zpět

Opatření při výskytu vší

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) 
1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.
2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.
3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u dítěte neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí dítěte ze zařízení a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče dětí MŠ nebo žáků školy.
4. Zákonní zástupci nemocného dítěte při jeho návratu do zařízení potvrdí úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.