Úvod

Naše mateřská škola je jednotřídní. Děti jsou vedeny k vytváření kamaradských vztahů, k soucítění s mladšími či méně zručnými dětmi, jsou vychovávány k vzájemné pomoci, respektu přirozenému učení nápodobou. Věkově smíšené třídy napomáhají vytvářet dobré sociální vztahy mezi dětmi, zájem o partnerské vztahy s rodiči, které jsou podporovány každodenní komunikací. Pro rodiče připravujeme společně s dětmi zábavná odpoledne, besídky. Fantazii, tvořivost a estetické cítění u dětí rozvíjíme shlédnutím divadelních, hudebních a loutkových představení .

Učitelky mateřské školy  Jaroslava Šťovíčková a  Mgr. Jana Kvasničková se svým jednáním, chováním, vzájemnou komunikací a individuálním přístupem podílí na vytváření příjemné atmosféry.

MŠ nabízí dětem aktivity odpovídající věku, schopnostem a zájmům dětí, podporuje jejich tvůrčí schopnosti, estetické cítění, zdravé sebevědomí a uspokojuje jejich přirozené lidské potřeby. Hlavní činností je hra. Výchovně vzdělávacími metodami jsou spontánní činnosti a prožitkové učení. Do celkové koncepce je zpracován a realizován kroužek "Angličtina hrou".

 

Význam věkově smíšených tříd:

 

 • společné soužití mladších a starších dětí jako prostředek pro rozvoj sounáležitosti, soucítění, ohleduplnosti, vzájemné tolerance
 • soudržnost mezi dětmi  - podpora vzájemné důvěry, snadnější a bezproblémovější zapojování do kolektivu
 • probuzení přirozené sociální potřeby spolupráce- pomoc starších dětí v sebeobslužných návycích a dovednostech, upevňování hygienických návyků, rozvoj kulturních návyků
 • získávání pracovních dovedností nápodobami a spoluúčastí se staršími dětmi, manuální zručnost
 • podpora zdravých stravovacích a stolovacích návyků staršími dětmi
 • mladší děti získávají dovednosti a návyk chování, které jim umožňuje správně reagovat v různých situacích
 • mladší děti pozorováním a nápodobou získají výtvarné dovednosti, lepší motivace k experimentování
 • vzájemnou komunikací získávají mladší děti poznatky o okolním světě, rozšiřují si slovní zásobu, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost
 • v kontaktu s mladšími dětmi jsou citově uspokojováni jedináčci z rodiny nebo děti, které nemají schopnost uplatnění své dovednosti mezi svými vrstevníky
 • potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech
 • rozvíjení úcty k osobním hodnotám ostatních, jako je pravdomluvnost, solidarita
 • vytváření kladných citových vlastností mezi dětmi, starší děti jako vzor (napodobování situací jako v rodině)
 • starší děti se učí převzít určitou míru odpovědnosti ve svém chování a postojích
 • radostnější atmosféra

Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.