ŠVP PV "Studánky poznávání"

§5 (3) Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.


Školský zákon

Vyhláška o základním vzdělávání

Organizace dne

Školní řád MŠ

Provozní řád MŠ